ვინ არის მთავარი კომუნიკაციის პროცესში - მე თუ ჩემი პარტნიორი?
რა განსაზღვრავს კომუნიკაციის ეფექტურობას?
როგორ მივაღწიოთ დასახულ მიზანს კომუნიკაციის პროცესში?
როგორ მოვახდინოთ ზეგავლენა კომუნიკაციის პარტნიორზე?
სხეულის ენა თუ სიტყვები: რომელს დავუჯეროთ?
როგორ ვმართოთ ემოცია კომუნიკაციის პროცესში?

ეფექტური კომუნიკაციის ტრენინგზე შესწავლილი სხვადასხვა საკომუნიკაციო ტექნიკა და უნარი ერთნაირი წარმატებით შეიძლება იყოს გამოყენებული როგორც პირადი, ასევე საქმიანი კომუნიკაციის ეფექტურად წარმართვისთვის; კომუნიკაციის მიზნის მიღწევისთვის და ამავდროულად, პარტნიორთან პოზიტიური დამოკიდებულების ჩამოყალიბებისა თუ შენარჩუნებისთვის. 

ტრენინგზე განხილული იქნება შემდეგი საკითხები:

  • პარტნიორზე ორიენტირებული კომუნიკაციის რაობა
  • კომუნიკაცია – ინფორმაციის გადაცემისა და მიღების პროცესი
  • რეალობის სუბიექტურობა და მისი გავლენა კომუნიკაციის ეფექტურობაზე
  • კომუნიკაციის ეტაპები
  • ინფორმაციის შინაარსობრივი და ემოციური დონე  კომუნიკაციისას
  • ღირსების გრძნობის გათვალისწინება კომუნიკაციის პროცესში
  • საკომუნიკაციო ტექნიკები (აქტიური და პასიური მოსმენა, შეკითხვის დასმის ტექნიკა, უკუკავშირის ტექნიკა, ასერტიული ქცევა, “მე-შეტყობინება”)
  • კომუნიკაციის ბარიერები
  • დამარწმუნებელი კომუნიკაცია და არგუმენტირების ტექნიკა